10.12.2016.

www.awans-zawodowy.org

Advertisement
Start

Meni g??wne
Start
Pras?wka
Przepisy Prawne
Publikacje nauczycieli
Nauczyciel sta?ysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Polecane przez czytelnik?w
Polecamy
Advertisement
Dodatki
FAQ
Archiwum
Download
Mapa Strony
Kontakt
Syndicate
Zamiast wst?pu

Dla kogo jest ta strona?

    Powsta?a ona z my?l? o wszystkich Nauczycielach, kt?rzy maj? pytania zwi?zane z awansem zawodowym. Jest ona dla tych najm?odszych sta?em jak i dla tych, kt?rzy w  zawodzie nauczyciela "zjedli wszystkie z?by". 

    Wiem doskonale jak trudno by?o mi znale?? przyk?ady rozwi?za?, opublikowanych i obronionych artyku??w, program?w itp. Dlatego te? powsta?a ta strona. Na pocz?tek b?d? zamieszcza? przyk?ady swoich opracowa?, kt?re przesz?y surow? weryfikacj? przed Komisj? Egzaminacyjn?. Mam nadziej?, ?e ci, kt?rzy skorzystaj? z porad tutaj zawartych, zechc? si? podzieli? swoimi do?wiadczeniami i spostrze?eniami na stronie zamieszczaj?c swoje artyku?y. By? mo?e podziel? si? przyk?adowymi opracowaniami do czego gor?co zach?cam, wszak nie warto wywa?a? otwartych drzwi. Czasem mo?na skorzysta? z pomocy innych i mi?o jest pom?c potrzebuj?cym. Mam nadziej? ?e strona ta b?dzie miejscem spotka? i wymiany do?wiadcze? pomi?dzy osobami zainteresowanymi o?wiat?.

Zapraszam do odwiedzania zawsze przychylnie nastawionego do nauczycieli portalu.

Marzena Zel - Budzanowska

 
Uniwersytet ?l?ski Dzieci inauguruje dzia?alno?
 

Views : 2213

Favoured : 769

Tags : Uniwersytet, ?l?ski, Dzieci

ImageWyk?ad "Jak zrobi? Dinozaura?" zainauguruje 6 czerwca dzia?alno?? Uniwersytetu ?l?skiego Dzieci. W ?wiat prehistorycznych gadów wprowadzi ma?ych studentów dr Andrzej Boczarowski, paleontolog z Wydzia?u Nauk o Ziemi U? - informuje rzecznik U?, Magdalena Ochwat. Dodaje, ?e "dzieci?ca uczelnia" ma przede wszystkim rozwija? i wzbogaca? dotychczasowe zainteresowania, wiedz? i umiej?tno?ci oraz umo?liwi? odkrywanie nowych obszarów fascynacji.
Komentarze użytkowników Cytuj w artykule Preferowane Zapisz do del.icio.us Czytaj więcej...
Trwaj? zapisy na seminarium z astronomii dla nauczycieli fizyki
 

Views : 1691

Favoured : 761

Tags : nauczyciele, fizyki, zapisy, seminarium, z astronomii

ImageDo ko?ca czerwca nauczyciele fizyki ze szkó? ponadpodstawowych mog? si? na XVI seminarium "Astronomia w szko?ach ponadpodstawowych".

 

Komentarze użytkowników Cytuj w artykule Preferowane Zapisz do del.icio.us Czytaj więcej...
Ruszy?y zapisy do Letniej Akademii Ekonomii dla gimnazjalist?w
 

Views : 1932

Favoured : 767

Tags : Zapisy, Letnia, Akademia, Ekonomii, dla gimnazjalist?w

ImageRozpocz??a si? rejestracja gimnazjalistów, którzy chcieliby wzi?? udzia? w Letniej Akademii Ekonomii organizowanej przez Szko?? G?ówn? Handlow?. Rejestracja uczestników potrwa do 7 czerwca.

Letnia Akademia Ekonomii ma przybli?y? uczniom klas pierwszych i drugich szkó? gimnazjalnych podstawowe zagadnienia ekonomiczne.

Jak zapewniaj? organizatorzy, prezentowane na zaj?ciach tre?ci, b?d? dobrane specjalnie dla tej grupy wiekowej, a przedstawiane w przyst?pny i interesuj?cy sposób. Zakres poruszanych zagadnie? nie powiela tematów poruszanych na fakultatywnych zaj?ciach z ekonomii czy przedsi?biorczo?ci w szko?ach.

Komentarze użytkowników Cytuj w artykule Preferowane Zapisz do del.icio.us Czytaj więcej...
ZNP apeluje o zmian? zasad wynagradzania nauczycieli za prac? przy ustnych maturach
 

Views : 3138

Favoured : 672

Tags : Prasa, ZNP, zmiana, zasad, wynagradzanie, nauczycieli, praca, ustne, matury

ImagePa?stwo oszcz?dza na pracy nauczycieli przy ustnych maturach ok. 2 mln z? co roku. Dlatego apelujemy do ministerstwa edukacji o zmian? tych niekorzystnych dla nauczycieli zasad wynagradzania ich pracy przy ustnych maturach – mówi? podczas konferencji prasowej 21 maja 2009 r. S?awomir Broniarz, prezes Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego.
 
Chodzi o zasady, które ministerstwo okre?li?o w li?cie Krystyny Szumilas, sekretarza stanu w MEN w sprawie dofinansowania wynagrodze? nauczycieli przeprowadzaj?cych cz??? ustn? egzaminów maturalnych w br. MEN do??czy? do niego tabel? z góry okre?lonym czasem trwania egzaminów ustnych z danych przedmiotów. I tak wed?ug tabeli, egzamin np. z j?zyka obcego na poziomie podstawowym ma trwa? jedynie 10 minut.

 
-
Komentarze użytkowników Cytuj w artykule Preferowane Zapisz do del.icio.us Czytaj więcej...
Zmiany w rozporz?dzeniu dotycz?cym awansu
 

Views : 12333

Favoured : 704


Co zmieniono w rozporz?dzeniu dotycz?cym awansu zawodowego nauczycieli ?

Z dniem 1 grudnia 2007 r. wesz?o w ?ycie rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, Nr poz. 1580).


Komentarze użytkowników Cytuj w artykule Preferowane Zapisz do del.icio.us Czytaj więcej...
Zaloguj si

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Odwiedza nas 4 gości
Sondy
Czy wyniki egzaminu gimnazjalnego, powinny wp?ywa? na ocen? szko?y?
 

Top!