10.12.2016.

www.awans-zawodowy.org

Advertisement
Start arrow Nauczyciel sta?ysta arrow Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Meni g??wne
Start
Pras?wka
Przepisy Prawne
Publikacje nauczycieli
Nauczyciel sta?ysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Polecane przez czytelnik?w
Polecamy
Advertisement
Dodatki
FAQ
Archiwum
Download
Mapa Strony
Kontakt
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli Poleć znajomemu
 

Views : 61674

Favoured : 352

Tags : Nauczyciel sta?ysta, Nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany, Dla sta?ysty, Stopnie awansu zawodowego nauczycieli, awans zawodowy, awans zawodowy nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli


Stopnie awansu zawodowego


Witaj drogi Kolego lub Kole?anko. W?a?nie rozpoczynasz prac? w szkole i zastanawiasz si? co czeka Ciebie w najbli?szej i dalszej przysz?o?ci. Opr?cz pracy dydaktycznej i wychowawczej z m?odzie?? czeka Ci? pewna i w precyzyjny spos?b okre?lona ?cie?ka awansu zawodowego. Poni?szy artyku? ma Ci w spos?b skr?towy okre?li? twoj? drog? zawodow? w ci?gu kilku najbli?szych lat pracy. Tak wi?c czekaj? ci? w najbli?szym czasie kolejne stopnie awansu zawodowego s? to w kolejno?ci:


 1. nauczyciel sta?ysta
 2. nauczyciel kontraktowy
 3. nauczyciel mianowany
 4. nauczyciel dyplomowany.
NAUCZYCIEL STA?YSTA rozpoczyna sta?, bez sk?adania wniosku, z pocz?tkiem roku szkolnego, nie p??niej jednak ni? w ci?gu 14 dni od dnia rozpocz?cia zaj??. Sta? trwa 9 miesi?cy. W okresie sta?u nauczyciel realizuje w?asny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szko?y, uwzgl?dniaj?cy wymagania, o kt?rych mowa w art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciela.
Po zako?czeniu sta?u nauczyciel sk?ada dyrektorowi szko?y sprawozdanie z realizacji tego planu. Po odbyciu sta?u, w ci?gu 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres sta?u, nauczyciel sk?ada wniosek do dyrektora szko?y o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego. Dyrektor szko?y dokonuje analizy formalnej dokumentacji do??czonej do wniosku, kt?ra powinna by? zgodna z  ?7 ust. lpkt. 1-4 oraz  ?7 ust. 3 rozporz?dzenia. Je?eli wniosek wraz z dokumentacj? spe?nia wymogi formalne, przewodnicz?cy komisji kwalifikacyjnej powiadamia nauczyciela sta?yst? o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej na 14 dni przed dat? posiedzenia komisji.
Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmow? kwalifikacyjn?, podczas kt?rej nauczyciel sta?ysta:
 1. przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 2. odpowiada na pytania cz?onk?w komisji dotycz?ce wymaga? okre?lonych w ?3 ust. 2.
Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi za?wiadczenie o akceptacji. Stopie? nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szko?y. Do aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego za??cza si? uzasadnienie. Nauczyciele, kt?rzy nie uzyskali akceptacji mog? ponownie z?o?y? wniosek o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego, po odbyciu na sw?j wniosek i za zgod? dyrektora szko?y, dodatkowego sta?u w wymiarze 9 m-cy. Nauczyciel sta?ysta mo?e przyst?pi? ponownie do rozmowy z komisj? kwalifikacyjn? tylko jeden raz w danej szkole.

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY, ubiegaj?cy si? o stopie? nauczyciela mianowanego, rozpoczyna sta? z pocz?tkiem roku szkolnego, nie p??niej jednak ni? w ci?gu 14 dni od dnia rozpocz?cia zaj??, na sw?j wniosek skierowany do dyrektora szko?y. Sta? trwa 2 lata i 9 m-cy. W okresie sta?u nauczyciel realizuje w?asny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szko?y, uwzgl?dniaj?cy wymagania, o kt?rych mowa w art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela.. Po zako?czeniu sta?u nauczyciel sk?ada dyrektorowi
 • szko?y sprawozdanie z realizacji tego planu.
Po odbyciu sta?u, w ci?gu 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres sta?u, nauczyciel sk?ada wniosek do organu prowadz?cego szko?? (urz?d gminy), o podj?cie post?powania egzaminacyjnego. Organ prowadz?cy dokonuje analizy formalnej dokumentacji do??czonej do wniosku, kt?ra powinna by? zgodna z ?7 ust. l pkt. 1-4 oraz ?7 ust. 3 rozporz?dzenia. Je?eli wniosek wraz z dokumentacj? spe?nia wymogi formalne, przewodnicz?cy komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela kontraktowego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed dat? posiedzenia komisji. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie kt?rego nauczyciel kontraktowy:
 1. dokonuje prezentacji w?asnego dorobku zawodowego,
 2. odpowiada na pytania cz?onk?w komisji dotycz?ce wymaga? okre?lonych w ?4 ust. 2 rozporz?dzenia.
Komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi za?wiadczenie o zdaniu egzaminu. Stopie? nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadz?cy szko??. Do aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego za??cza si? uzasadnienie. Nauczyciel, kt?ry nie zda? egzaminu przed komisj? egzaminacyjn?, mo?e ponownie z?o?y? wniosek o podj?cie post?powania egzaminacyjnego, po odbyciu na sw?j wniosek i za zgod? dyrektora szko?y, dodatkowego sta?u w wymiarze 9 m-cy. Nauczyciel kontraktowy mo?e przyst?pi? do egzaminu przed komisj? egzaminacyjn? Tylko jeden raz w danej szkole.

NAUCZYCIEL MIANOWANY, ubiegaj?cy si? o stopie? nauczyciela dyplomowanego, rozpoczyna sta? z pocz?tkiem roku szkolnego, nie p??niej jednak ni? w ci?gu 14 dni od dnia rozpocz?cia zaj??, na sw?j wniosek skierowany do dyrektora szko?y. Sta? trwa 2 lata i 9 miesi?cy. W okresie sta?u nauczyciel realizuje w?asny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szko?y, uwzgl?dniaj?cy wymagania, o kt?rych mowa w art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciela.. Po zako?czeniu sta?u nauczyciel sk?ada dyrektorowi szko?y sprawozdanie z realizacji tego planu. Po odbyciu sta?u nauczyciel sk?ada wniosek o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego do organu sprawuj?cego nadz?r pedagogiczny (kuratorium o?wiaty). Nauczyciel mianowany mo?e z?o?y? wniosek o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres sta?u.
Organ sprawuj?cy nadz?r pedagogiczny dokonuje analizy formalnej dokumentacji do??czonej do wniosku, kt?ra powinna by? zgodna z ? 7 ust. 1 pkt l- 4, ? 7 ust. 3, w ? 5 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporz?dzenia oraz powinna zawiera? pisemne sprawozdanie z realizacji co najmniej 4 wybranych zada?, o kt?rych mowa w ? 5 ust. 2 pkt 3 lit. a — h rozporz?dzenia oraz dokumentacj? potwierdzaj?c? spe?nianie wymaga? okre?lonych w ? 5 ust. 2 pkt 4 rozporz?dzenia.
Komisja kwalifikacyjna analizuje dokumentacj? przedstawion? przez nauczyciela mianowanego ubiegaj?cego si? o awans na stopie? nauczyciela dyplomowanego. Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi za?wiadczenie o akceptacji. Stopie? nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawuj?cy nadz?r pedagogiczny. Do aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego za??cza si? uzasadnienie. Nauczyciel, kt?ry nie uzyska? akceptacji komisji kwalifikacyjnej, mo?e ponownie z?o?y? wniosek o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego po odbyciu, na sw?j wniosek i za zgod? dyrektora szko?y, dodatkowego sta?u w wymiarze 9 m-cy. Nauczyciel mianowany w przypadku powt?rnego nie uzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowi?zany do odbycia sta?u w wymiarze 2 lata i 9 m-cy.

NAUCZYCIEL, KT?REMU POWIERZONO STANOWISKO DYREKTORA SZKO?Y, posiadaj?cy na tym stanowisku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego nieprzerwany okres pracy wynosz?cy co najmniej 2 lata i 9 m-cy oraz legitymuj?cy si? dobr? lub wyr??niaj?c? ocen? pracy, mo?e z?o?y? wniosek o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego o awans na stopie? nauczyciela dyplomowanego. Dokumentacja nauczyciela, kt?ry nie ma obowi?zku odbywania sta?u, za??czona do wniosku o podj?cie kwalifikacyjnego, obejmuje:
 
 • -dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie kwalifikacji zawodowych lub po?wiadczone kopie tych dokument?w oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego,
 • - dokumentacj?, potwierdzaj?c? spe?nianie wymaga? okre?lonych w ?5 ust.2 rozporz?dzenia,
 • -za?wiadczenie pracodawcy o spe?nieniu wymaga? dotycz?cych okres?w pracy, urlopowania lub zwolnienia z pracy,
 • -sprawozdanie z ostatnich dw?ch lat pracy obejmuj?ce w szczeg?lno?ci charakterystyk? i rozw?j kierowanej przez dyrektora szko?y w tym okresie, z uwzgl?dnieniem wynik?w mierzenia jako?ci pracy szko?y oraz programu rozwoju szko?y,
 • -do wniosku o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego nauczyciele mog? za??czy? inn? dokumentacj? ?wiadcz?c? o ich osi?gni?ciach zawodowych.
Komisja kwalifikacyjna analizuje dokumentacj? przedstawion? przez nauczyciela mianowanego ubiegaj?cego si? o awans na stopie? nauczyciela dyplomowanego. Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi za?wiadczenie o akceptacji. Stopie? nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawuj?cy nadz?r pedagogiczny. Do aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego za??cza si? uzasadnienie. Nauczyciel, b?d?cy dyrektorem szko?y, kt?ry nie uzyska? akceptacji komisji kwalifikacyjnej, mo?e z?o?y? wniosek o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego po up?ywie 9 m-cy.

Podstawa opracowania.

 • -Rozdzia? 3a — awans zawodowy nauczycieli art. 9a — 9h ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, p?z. 357 z p??n. zm.)
 • -Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 70, p?z. 825 z p??n. zm.)
 • -Rozporz?dzenie-Rady Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymaga?, jakim powinni odpowiada? eksperci wchodz?cy w sk?ad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o awans zawodowy oraz warunk?w wpisywania na list? ekspert?w i skre?lenia z niej (Dz.U. nr 44, p?z. 375).
Cytuj w artykule Preferowane Zapisz do del.icio.us

Users' Comments  RSS feed komentarz
 

Average user rating

   (0 głos)

 

Żaden komentarz nie wystawiony

Dodaj swój komentarzmXcomment 1.0.9 © 2007-2016 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Zaloguj si

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Odwiedza nas 4 gości
Sondy
Czy wyniki egzaminu gimnazjalnego, powinny wp?ywa? na ocen? szko?y?
 

Top!