10.12.2016.

www.awans-zawodowy.org

Advertisement
Start arrow Nauczyciel dyplomowany

Meni g??wne
Start
Pras?wka
Przepisy Prawne
Publikacje nauczycieli
Nauczyciel sta?ysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Polecane przez czytelnik?w
Polecamy
Advertisement
Dodatki
FAQ
Archiwum
Download
Mapa Strony
Kontakt
Nauczyciel dyplomowany
Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowaneg Poleć znajomemu
 

Views : 7055

Favoured : 303

Tags : Porady, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel mianowany, droga rozwoju zawodowego


Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Uwaga!
Sta? na stopie? awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mog? rozpocz?? nauczyciele, kt?rzy przepracowali w szkole co najmniej rok od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest:
  • •    odbycie sta?u zako?czonego pozytywn? ocen? dorobku zawodowego (sta? mog? odbywa? nauczyciele pracuj?cy co najmniej ½ obowi?zkowego wymiaru zaj?? i zatrudnieni m.in. w szko?achi plac?wkach, o kt?rych mowa w ustawie z dnia 7 wrze?nia 1991 r.o systemie o?wiaty; je?eli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szko?ach, i w ?adnej z tych szk?? nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowi?zkowego wymiaru zaj??, ??cznie jednak wymiar jego zaj?? stanowi co najmniej ½ obowi?zkowego wymiaru zaj?? dla danego stanowiska, organ sprawuj?cy nadz?r pedagogiczny wyznacza dyrektora szko?y, kt?ry wykonuje czynno?ci zwi?zane z odbywaniem sta?u przez nauczyciela),
  • •    posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych w okresie sta?u zaj?? (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje si? przepis?w dotycz?cych awansu zawodowego),
  • •    uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej. 
Komentarze użytkowników Cytuj w artykule Preferowane Zapisz do del.icio.us Czytaj więcej...
Zaloguj si

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Odwiedza nas 4 gości
Sondy
Czy wyniki egzaminu gimnazjalnego, powinny wp?ywa? na ocen? szko?y?
 

Top!