10.12.2016.

www.awans-zawodowy.org

Advertisement
Start arrow Nauczyciel mianowany

Meni g??wne
Start
Pras?wka
Przepisy Prawne
Publikacje nauczycieli
Nauczyciel sta?ysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Polecane przez czytelnik?w
Polecamy
Advertisement
Dodatki
FAQ
Archiwum
Download
Mapa Strony
Kontakt
Nauczyciel mianowany
Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Poleć znajomemu
 

Views : 16801

Favoured : 381

Tags : Porady, nauczyciel sta?ysta, nauczyciel mianowany, droga rozwoju zawodowego


Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Uwaga!
Sta? na stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego mog? rozpocz?? nauczyciele, kt?rzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest:
•    odbycie sta?u zako?czonego pozytywn? ocen? dorobku zawodowego (sta? mog? odbywa? nauczyciele pracuj?cy co najmniej ½ obowi?zkowego wymiaru zaj?? i zatrudnieni m.in. w szko?ach i plac?wkach, o kt?rych mowa w ustawie z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty; je?eli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szko?ach, i w ?adnej z tych szk?? nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowi?zkowego wymiaru zaj??, ??cznie jednak wymiar jego zaj?? stanowi co najmniej ½ obowi?zkowego wymiaru zaj?? dla danego stanowiska, organ sprawuj?cy nadz?r pedagogiczny wyznacza dyrektora szko?y, kt?ry wykonuje czynno?ci zwi?zane z odbywaniem sta?u przez nauczyciela),
•    posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych w okresie sta?u zaj?? (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje si? przepis?w dotycz?cych awansu zawodowego),
•    zdanie egzaminu przed komisj? egzaminacyjn?.Komentarze użytkowników Cytuj w artykule Preferowane Zapisz do del.icio.us Czytaj więcej...
Zaloguj si

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Odwiedza nas 4 gości
Sondy
Czy wyniki egzaminu gimnazjalnego, powinny wp?ywa? na ocen? szko?y?
 

Top!