10.12.2016.

www.awans-zawodowy.org

Advertisement
Start arrow Przepisy Prawne arrow Przepisy i rozporz?dzenia arrow Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r.

Meni g??wne
Start
Pras?wka
Przepisy Prawne
Publikacje nauczycieli
Nauczyciel sta?ysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Polecane przez czytelnik?w
Polecamy
Advertisement
Dodatki
FAQ
Archiwum
Download
Mapa Strony
Kontakt
Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. Poleć znajomemu
Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej 1)
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. W rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1) § 9 i 10 otrzymuj? brzmienie:

"§ 9. 1. Dokumentacja za??czona do wniosku o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrze?eniem ust. 2, obejmuje:

1) dokumenty potwierdzaj?ce posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego tak?e akt nadania stopnia awansu zawodowego - po?wiadczone kopie;

2) za?wiadczenie dyrektora szko?y zawieraj?ce informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zaj?? w dniu wydania za?wiadczenia oraz w okresie odbywania sta?u; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania sta?u zmieni? miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szko?ach, w ka?dej w wymiarze ni?szym ni? po?owa obowi?zkowego wymiaru zaj??, ??cznie w wymiarze co najmniej po?owy obowi?zkowego wymiaru zaj??, nale?y za??czy? za?wiadczenia ze wszystkich szkó?, w których nauczyciel by? zatrudniony w okresie sta?u,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie z?o?enia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres sta?u oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania sta?u zmieni? miejsce zatrudnienia - tak?e o ocenie dorobku zawodowego za okres sta?u odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego:

a) opis i analiz? realizacji wymaga? okre?lonych w § 8 ust. 2, w szczególno?ci ze wskazaniem uzyskanych efektów,

b) dyplom lub ?wiadectwo potwierdzaj?ce zaawansowan? znajomo?? j?zyka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegó?owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre?lenia szkó? i wypadków, w których mo?na zatrudni? nauczycieli niemaj?cych wy?szego wykszta?cenia lub uko?czonego zak?adu kszta?cenia nauczycieli - je?eli nauczyciel realizowa? zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - po?wiadczon? kopi?.

2. Dokumentacja sk?adana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, za??czona do wniosku o podj?cie post?powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje:

1) dokumenty potwierdzaj?ce posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego tak?e akt nadania stopnia awansu zawodowego - po?wiadczone kopie;

2) za?wiadczenie pracodawcy o spe?nieniu wymaga? dotycz?cych okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowi?zku ?wiadczenia pracy, wymaganych do z?o?enia wniosku, je?eli okresów tych nie mo?na udokumentowa? na podstawie ?wiadectw pracy;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentacj?, o której mowa w ust. 1 pkt 3;

4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szko?y - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmuj?ce w szczególno?ci charakterystyk? i rozwój kierowanej przez niego szko?y w tym okresie, z uwzgl?dnieniem efektów kszta?cenia i wychowania, a tak?e wyró?niaj?c? ocen? pracy uzyskan? w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szko?y, z zastrze?eniem pkt 7;

5) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawieraj?ce informacj? o sposobie realizacji zada? zwi?zanych z zajmowanym stanowiskiem, z zastrze?eniem pkt 7;

6) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zada? odpowiednio na rzecz o?wiaty, pomocy spo?ecznej lub post?powania w sprawach nieletnich - potwierdzone przez w?a?ciwy organ organizacji zwi?zkowej, w której nauczyciel pe?ni funkcj? z wyboru, z zastrze?eniem pkt 7;

7) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4-6, a tak?e:

a) za?wiadczenie dyrektora szko?y o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zaj?? w okresie odbywania sta?u; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania sta?u zmieni? miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szko?ach, w ka?dej w wymiarze ni?szym ni? po?owa obowi?zkowego wymiaru zaj??, ??cznie w wymiarze co najmniej po?owy obowi?zkowego wymiaru zaj??, nale?y za??czy? za?wiadczenia ze wszystkich szkó?, w których nauczyciel by? zatrudniony w okresie sta?u,

b) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji.

§ 10. 1. Organ powo?uj?cy komisj? kwalifikacyjn? lub komisj? egzaminacyjn? dla nauczyciela ubiegaj?cego si? o stopie? awansu zawodowego, ustalaj?c sk?ad komisji, zapewnia w niej udzia? ekspertów posiadaj?cych kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szko?a, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zaj??, co nauczyciel, z zastrze?eniem ust. 2-4.

2. W przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szko?y, organ powo?uj?cy komisj? kwalifikacyjn?, ustalaj?c sk?ad komisji, zapewnia w niej udzia? co najmniej dwóch ekspertów zajmuj?cych stanowisko zwi?zane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jednego eksperta nauczaj?cego tego samego przedmiotu lub prowadz?cego ten sam rodzaj zaj??, co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szko?y.

3. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, organ powo?uj?cy komisj? kwalifikacyjn?, ustalaj?c sk?ad komisji, zapewnia w niej udzia? ekspertów zatrudnionych na stanowisku odpowiadaj?cym stanowisku nauczyciela.

4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, organ powo?uj?cy komisj? kwalifikacyjn? lub komisj? egzaminacyjn?, ustalaj?c sk?ad komisji, zapewnia w niej udzia? co najmniej jednego eksperta pe?ni?cego z wyboru funkcj? zwi?zkow?.";

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Je?eli wniosek o podj?cie odpowiednio post?powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spe?niaj? wymaga? formalnych, dyrektor szko?y lub w?a?ciwy organ nadaj?cy stopie? awansu zawodowego wskazuje szczegó?owo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usuni?cia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, ?e nieusuni?cie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.";

3) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szko?y lub w?a?ciwy organ nadaj?cy stopie? awansu zawodowego pozostawia si? wniosek nauczyciela o wszcz?cie post?powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozosta?? dokumentacj? za??czon? do wniosku nauczyciela o wszcz?cie post?powania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca si? nauczycielowi, je?eli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego sta?a si? ostateczna.";

4) w § 16 uchyla si? ust. 4, 5 i 7;

5) za??czniki nr 1-5 do rozporz?dzenia otrzymuj? brzmienie okre?lone w za??cznikach nr 1-5 do niniejszego rozporz?dzenia;

6) uchyla si? za??czniki nr 6 i 7 do rozporz?dzenia;

7) za??cznik nr 8 do rozporz?dzenia otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr 6 do niniejszego rozporz?dzenia;

8) uchyla si? za??cznik nr 9 do rozporz?dzenia.

§ 2. 1. Do post?powa? w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wszcz?tych i niezako?czonych przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia, stosuje si? dotychczasowe przepisy.

2. Nauczyciele mianowani, którzy uzyskali ocen? dorobku zawodowego za okres sta?u, a nie z?o?yli wniosku o wszcz?cie post?powania kwalifikacyjnego przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia, mog?, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 i., do wniosku o wszcz?cie post?powania kwalifikacyjnego za??czy? dokumentacj?, o której mowa w dotychczasowych przepisach.

§ 3. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: R. Legutko

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia?em administracji rz?dowej - o?wiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Zaloguj si

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Odwiedza nas 4 gości
Sondy
Czy wyniki egzaminu gimnazjalnego, powinny wp?ywa? na ocen? szko?y?
 

Top!