10.12.2016.

www.awans-zawodowy.org

Advertisement

Meni g??wne
Start
Pras?wka
Przepisy Prawne
Publikacje nauczycieli
Nauczyciel sta?ysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Polecane przez czytelnik?w
Polecamy
Advertisement
Dodatki
FAQ
Archiwum
Download
Mapa Strony
Kontakt
Szukaj
Szukany tekst rozporz?dzenia
Znaleziono pozycji: 30. Szukaj rozporz?dzenia z Google

Pozycje :: 1 - 30 z 30
... egzaminu, a nie okre?lania czasu pracy w komisji w cz??ci ustnej egzaminu maturalnego w oparciu o § 73 - 75 rozporz?dzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenieni...

2. Druga tura rozm?w p?acowych
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...dzia?u poprzez wprowadzenie odpowiedniego zapisu w rozporz?dzeniu p?acowym nauczycieli, - okre?lenia w projekcie rozporz?dzenia MEN w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagr...

...ia w ?ycie w.w nowelizacji straci?y moc obowi?zuj?c? (na podstawie § 32 ust.2 w zw. § 143 za??cznika do rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "...

4. Pierwsza tura negocjacji p?acowych za nami
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...wadzenie odpowiedniego zapisu w rozporz?dzeniu p?acowym nauczycieli. 4.    Okre?lenia w projekcie rozporz?dzenia MEN w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagr...

5. RPO: ucze? powinien mie? mo?liwo?? chodzenia na religi? i etyk
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...;wno z religii, jak i etyki (bez wzgl?du na nauczan? religi?)" - napisa? Kochanowski. Zgodnie z nowelizacj? rozporz?dzenia w sprawie oceniania, podpisan? w sierpniu 2007 r. przez ówczesne...

6. Rozmowy p?acowe z MEN ju? w ?rod?, 18 lutego
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...auczycieli w kraju – zapowiada S?awomir Broniarz, prezes ZNP.   Resort edukacji opublikowa? projekt rozporz?dzenia w sprawie wysoko?ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego naucz...

7. Jakie kwalifikacje? - projekt rozporz?dzenia MEN
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
MEN opublikowa? w?a?nie projekt rozporz?dzenia w sprawie szczeg??owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre?lenia szk?? i wypadk?w, w kt?rych mo?na zatrudni? nauczycieli niemaj?cych wy?s

8. Bro?my ma?ych szk?? - rozmowa z Krzysztofem Baszczy?skim
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
... to ka?dy nauczyciel pisa? program, kt?ry potem zatwierdza?by dyrektor. Teraz minister edukacji b?dzie w drodze rozporz?dzenia okre?la? zasady i kryteria, kt?re musz? by? spe?nione, by przyj?? prog...

... 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674); -   Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr ...

... 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity  z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674); -    Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 260, po...

....    pisemne sprawozdania z realizacji zada?, o kt?rych mowa w ? 8 ust. 2 pkt 4 ust. a, b, c, e, f rozporz?dzenia, 10.    dyplomy i ?wiadectwa potwierdzaj?ce zaawansowa...

12. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli
(Nauczyciel sta?ysta/Dla sta?ysty)
...lnej dokumentacji do??czonej do wniosku, kt?ra powinna by? zgodna z  ?7 ust. lpkt. 1-4 oraz  ?7 ust. 3 rozporz?dzenia. Je?eli wniosek wraz z dokumentacj? spe?nia wymogi formalne, przewodni...

13. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
(Publikacje nauczycieli/Sprawozdania z realizacji planu)
...racy szko?y. Realizuj?c wy?ej wymienione zadania spe?ni?am jednocze?nie wymagania zawarte w § 8 ust.2 pkt 1 rozporz?dzenia: uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawcze...

14. 200 z? podwy?ki dla nauczycieli sta?yst?w
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...nie nauczycieli sta?yst?w - zapowiedzia?a tak?e minister Hall. W ?rod? - jak zapewni?a - MEN przedstawi projekt rozporz?dzenia p?acowego. Hall podkre?li?a, ?e w tegorocznym rozporz?dzeniu MEN d...

15. Zmiany w rozporz?dzeniu dotycz?cym awansu
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Aktualno?ci)
...dacie jej dokonania. Zmiana formy – w miejsce sprawozda? z realizacji zada? okre?lonych w ? 8 ust. 2 pkt 4 rozporz?dzenia nale?y za??czy? ich opis i analiz?. Do wniosku nie za??cza si? innej ...

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593). Za??cznik

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593). Za??cznik n

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593). Za??cznik

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593). Za??cznik

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593). Za??cznik

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593).Za??cznik nr

  Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593). Z

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593).   Z

Za??czniki do rozporz?dzenia Ministra Edukacji Na?rodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez na?uczycieli (Dz. U. Nr 260. poz. 2593). Za??czni

...i rz?dowej (organy jednostek samorz?du terytorialnego) z organami w?a?ciwego szczebla tych zwi?zk?w. 2. Rozporz?dzenia i zarz?dzenia przewidziane ustaw? podlegaj? uzgodnieniu ze zwi?zkami z...

26. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 o systemie o?wiaty
(Przepisy prawne/Przepisy i rozporz?dzenia)
...ierdzaj?cego przysposobienie do pracy. 2. Minister w?a?ciwy do spraw o?wiaty i wychowania mo?e okre?la?, w drodze rozporz?dzenia, inne typy szk?? ni? wymienione w ust. 1 pkt 1-3 oraz ustala? zasady ic...

27. Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela.
(Przepisy prawne/Przepisy i rozporz?dzenia)
...tury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze rozporz?dzenia, okre?la szczegó?owe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskaz...

...u zawodowego sta?a si? ostateczna."; 4) w § 16 uchyla si? ust. 4, 5 i 7; 5) za??czniki nr 1-5 do rozporz?dzenia otrzymuj? brzmienie okre?lone w za??cznikach nr 1-5 do niniejszego roz...

29. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wf
(Publikacje nauczycieli/Plany rozwoju zawodowego)
... z procedur? awansu zawodowego  - analiza przepis?w prawa o?wiatowego dotycz?cego awansu zawodowego: ustawy, rozporz?dzenia, publikacje w prasie, - udzia? w szkoleniu na temat awansu zawodowego ...

30. TRZY PYTANIA DO... S?AWOMIRA BRONIARZA, prezesa Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego
(Archiwalne/Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
Nauczyciel dyplomowany powinien zarabia? 5 tys. z? ■ Dlaczego nauczyciele b?d? strajkowa?, skoro otrzymaj? najwi?ksze podwy?ki w bud?et?wce? Z danych GUS wynika, ?e w 2006 roku nauczyciel

««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»

Zaloguj si

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Odwiedza nas 4 gości
Sondy

Top!