10.12.2016.

www.awans-zawodowy.org

Advertisement

Meni g??wne
Start
Pras?wka
Przepisy Prawne
Publikacje nauczycieli
Nauczyciel sta?ysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
Polecane przez czytelnik?w
Polecamy
Advertisement
Dodatki
FAQ
Archiwum
Download
Mapa Strony
Kontakt
Szukaj
Szukany tekst dyplomowanego
Znaleziono pozycji: 20. Szukaj dyplomowanego z Google

Pozycje :: 1 - 20 z 20
1. Druga tura rozm?w p?acowych
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...dzeniu oraz przyj?cia zasady, ?e minimalny udzia? wynagrodzenia zasadniczego w ?rednim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego b?dzie wynosi? 65%, - likwidacji IV kategorii zaszeregowania nauczycieli...

2. Pierwsza tura negocjacji p?acowych za nami
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...dzeniu oraz przyj?cia zasady, ?e minimalny udzia? wynagrodzenia zasadniczego w ?rednim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego b?dzie wynosi? 65%. 2.    Likwidacji IV kategorii zaszere...

...awodowego powinien uwzgl?dnia? specyfik? i potrzeby szko?y oraz zadania na stopie? awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Dyrektor szko?y w terminie 30 dni od dnia rozpocz?cia zaj?? zatwier...

4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - j?zyk polski
(Publikacje nauczycieli/Sprawozdania z realizacji planu)
Znajdziesz tutaj ca?y tekst sprawozdania z z realizacji planu zawodowego nauczyciela j?zyka polskiego. Tekst planu rozwoju zawodowego kt?rego to sprawozdanie dotyczy znajdziesz tutaj. Mi?ej lek

Porady dla nauczycieli ubiegaj?cych si? o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Uwaga! Sta? na stopie? awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mog? rozpocz?? nauczyciele,

6. Co pi?ty nauczyciel mo?e straci? prac? - ZNP o skutkach reformy MEN
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...zie pomniejszona o skutki wzrostu czasu pracy. U sta?ysty oznacza to pomniejszenie wzrostu pensji o 100 z?, a u dyplomowanego o blisko 150 z? – powiedzia? Broniarz. Doda?, ?e ZNP domaga s...

7. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki
(Publikacje nauczycieli/Plany rozwoju zawodowego)
...n rozwoju zawodowego Magdaleny Jarczewskiej nauczyciela mianowanego ubiegaj?cego si? o stopie? nauczyciela dyplomowanego wrze?nia 2006r.   - 31 maja 2009r Uzyskanie...

8. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli
(Nauczyciel sta?ysta/Dla sta?ysty)
...misj? egzaminacyjn? Tylko jeden raz w danej szkole. NAUCZYCIEL MIANOWANY, ubiegaj?cy si? o stopie? nauczyciela dyplomowanego, rozpoczyna sta? z pocz?tkiem roku szkolnego, nie p??niej jednak ni? w ...

9. Negocjacje z rz?dem 25 czerwca
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...ymulacj? struktury wynagrodze?, przy za?o?eniu, ?e udzia? p?acy zasadniczej w og?lnym wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego b?dzie stanowi? co najmniej 65 proc. ?redniej p?acy. Rz?d ma tak...

10. Zapowied? nowego strajku?
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...ciela kontraktowego 140 proc. wynagrodzenia nauczyciela-sta?ysty, nauczyciela mianowanego – 190 proc., a dyplomowanego – 240 proc. – m?wi? Broniarz. W ten spos?b pensje pe...

11. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
(Publikacje nauczycieli/Sprawozdania z realizacji planu)
...ute;? w Zadzimiu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopie? zawodowy Nauczyciela Dyplomowanego Zadzim 2006 Wst?p Jestem nauczycielem wychowania fizyczne...

12. Nauczyciel po studiach 800, pose? po zawod?wce 13 000 z?
(Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
...ielstwa Polskiego chce podniesienia pensji nauczycieli. Odpowiednio nauczyciela sta?ysty o 600 z?, nauczyciela dyplomowanego czyli maj?cego najwy?szy stopie? przygotowania zawodowego o 1100 z?. MEN...

13. Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym
(Publikacje nauczycieli/Dzielenie si? wiedz? i do?wiadczeniem )
W ka?dym procesie dydaktyczno – wychowawczym zachodzi potrzeba oceny wynik?w dzia?ania. W wychowaniu fizycznym nie jest ?atwa, poniewa? przedmiot ten zak?ada kszta?towanie tak warto?ci hu

...za??czeniu. _________________________________ 1)Wpisa? stopie? awonsu zawodowego nauczyciela kontraktowego albo dyplomowanego 2) Wpisa? poziom wykszta?cenia oraz informacj? o posiadanym przygotowaniu...

...yciela mianowanego - organ prowadz?cy szko??, 3)    nauczycielowi mianowanemu stopie? nauczyciela dyplomowanego - organ sprawuj?cy nadz?r pedagogiczny, 4)    nauczycielom...

16. Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela.
(Przepisy prawne/Przepisy i rozporz?dzenia)
...emu stopie? nauczyciela mianowanego - organ prowadz?cy szko??; 3) nauczycielowi mianowanemu stopie? nauczyciela dyplomowanego - organ sprawuj?cy nadzór pedagogiczny; 4) nauczycielom, o kt&oac...

17. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wf
(Publikacje nauczycieli/Plany rozwoju zawodowego)
...yciela wychowania fizycznego w Zespole Szk?? w Zadzimiu ubiegaj?cego si? o stopie? awansu zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego. Okres odbywania sta?u – od 1 wrze?nia 2003r. do 31 maja 2006r. Pod...

18. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela j?zyka polskiego
(Publikacje nauczycieli/Plany rozwoju zawodowego)
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO REALIZOWANY W OKRESIE 01.09.2002 – 31.05.2005 Sfera organizacyjna Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji 1 Zapoznani

19. TRZY PYTANIA DO... S?AWOMIRA BRONIARZA, prezesa Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego
(Archiwalne/Artyku?y dla wszystkich nauczycieli/Przegl?d prasy)
Nauczyciel dyplomowany powinien zarabia? 5 tys. z? ■ Dlaczego nauczyciele b?d? strajkowa?, skoro otrzymaj? najwi?ksze podwy?ki w bud?et?wce? Z danych GUS wynika, ?e w 2006 roku nauczyciel

20. Zamiast wst?pu
(Materiał statyczny)
Dla kogo jest ta strona? Powsta?a ona z my?l? o wszystkich Nauczycielach, kt?rzy maj? pytania zwi?zane z awansem zawodowym. Jest ona dla tych najm?odszych sta?em jak i dla tych, kt?rzy w &n

««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»

Zaloguj si

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Odwiedza nas 4 gości
Sondy

Top!